17011400 | - ـ از سایر نیشکرها

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

قند و شکر و شیرینی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    17011400
  • ارز نیمایی :

    17011400
یادداشت های فصل

- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی- ـ از سایر نیشکرها - 17011400 - قند و شکر و شیرینی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

17011400

کشور سازنده:

BR(برزیل)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

شکر خام

واحد کالا:

17011400

نوع خرید:

17011400

شرح:

شکر

درصد حقوق:

5

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

17011400

کشور سازنده:

BR(برزیل)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

شکر خام (تاریخ پروفرم 2018/09/14)

واحد کالا:

17011400

نوع خرید:

17011400

شرح:

شکر

درصد حقوق:

5

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

17011400

کشور سازنده:

BR(برزیل)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

شکر خام (تاریخ پروفرم 2018/10/4)

واحد کالا:

17011400

نوع خرید:

17011400

شرح:

شکر

درصد حقوق:

5

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

17011400

کشور سازنده:

BR(برزیل)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

شکر خام (تاریخ پروفرم 2018/10/15)

واحد کالا:

17011400

نوع خرید:

17011400

شرح:

شکر

درصد حقوق:

5

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

17011400

کشور سازنده:

BR(برزیل)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

شکر خام (تاریخ پروفرم 2018/10/24)

واحد کالا:

17011400

نوع خرید:

17011400

شرح:

شکر

درصد حقوق:

5

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

17011400

کشور سازنده:

BR(برزیل)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

شکر خام (تاریخ پروفرم 2018/10/31)

واحد کالا:

17011400

نوع خرید:

17011400

شرح:

شکر

درصد حقوق:

5

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

17011400

کشور سازنده:

BR(برزیل)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

شکر خام (تاریخ پروفرم 2018/11/14)

واحد کالا:

17011400

نوع خرید:

17011400

شرح:

شکر

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان