17011300 | - ـ از نیشکر

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

قند و شکر و شیرینی

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    17011300
  • ارز نیمایی :

    17011300
یادداشت های فصل

- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی- ـ از نیشکر - 17011300 - قند و شکر و شیرینی

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

17011300

کشور سازنده:

BR(برزیل)

برند:

ندارد

مشخصات فنی:

تاریخ پروفرم 2016/9/1

واحد کالا:

17011300

نوع خرید:

17011300

شرح:

شکر خام تصفیه شده غیر تعرفه 17011400 پلارازسیون 99.9%

درصد حقوق:

2

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

17011300

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

تاریخ صدور ثبت سفارش بهمن 1397-باستناد بخشنامه شماره 99/103208 مورخ 99/2/9 (تلورانس ارزش قابل اعمال نیست)

واحد کالا:

17011300

نوع خرید:

17011300

شرح:

شکر خام

درصد حقوق:

2

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

17011300

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

تاریخ صدور ثبت سفارش اسفند 1397-باستناد بخشنامه شماره 99/103208 مورخ 99/2/9 (تلورانس ارزش قابل اعمال نیست)

واحد کالا:

17011300

نوع خرید:

17011300

شرح:

شکر خام

درصد حقوق:

2

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

17011300

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

تاریخ صدور ثبت سفارش فروردین 1398-باستناد بخشنامه شماره 99/103208 مورخ 99/2/9 (تلورانس ارزش قابل اعمال نیست)

واحد کالا:

17011300

نوع خرید:

17011300

شرح:

شکر خام

درصد حقوق:

2

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

17011300

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

تاریخ صدور ثبت سفارش اردیبهشت 1398-باستناد بخشنامه شماره 99/103208 مورخ 99/2/9 (تلورانس ارزش قابل اعمال نیست)

واحد کالا:

17011300

نوع خرید:

17011300

شرح:

شکر خام

درصد حقوق:

2

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

17011300

کشور سازنده:

IN(هند)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

تاریخ صدور ثبت سفارش خرداد 1398-باستناد بخشنامه شماره 99/103208 مورخ 99/2/9 (تلورانس ارزش قابل اعمال نیست)

واحد کالا:

17011300

نوع خرید:

17011300

شرح:

شکر خام

درصد حقوق:

2

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

17011300

کشور سازنده:

CU(کوبا)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

تاریخ صدور ثبت سفارش فروردین 1398-باستناد بخشنامه شماره 99/103208 مورخ 99/2/9 (تلورانس ارزش قابل اعمال نیست)

واحد کالا:

17011300

نوع خرید:

17011300

شرح:

شکر خام

درصد حقوق:

2

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان