16053000 | - لابستر دریایی (Lobster)

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های‌گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا ‌سایر‌ آبزیان فاقد ‌ستون فقرات

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- لابستر دریایی (Lob - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- لابستر دریایی (Lob - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- لابستر دریایی (Lob - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- لابستر دریایی (Lob - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- لابستر دریایی (Lob - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- لابستر دریایی (Lob - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- لابستر دریایی (Lob - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    16053000
  • ارز نیمایی :

    16053000
یادداشت های فصل

- لابستر دریایی (Lobster) - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- لابستر دریایی (Lobster) - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- لابستر دریایی (Lobster) - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- لابستر دریایی (Lobster) - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- لابستر دریایی (Lobster) - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- لابستر دریایی (Lobster) - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- لابستر دریایی (Lobster) - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- لابستر دریایی (Lobster) - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- لابستر دریایی (Lobster) - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- لابستر دریایی (Lobster) - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- لابستر دریایی (Lobster) - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- لابستر دریایی (Lobster) - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- لابستر دریایی (Lobster) - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- لابستر دریایی (Lobster) - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما- لابستر دریایی (Lobster) - 16053000 - فرآورده‌های‌گوشت، ما

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان