16041400 | Sarda) ـ ـ ماهی تن، اسکیپ جک (Skipjack) و بونیتو (گونه

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های‌گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا ‌سایر‌ آبزیان فاقد ‌ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

Sarda) ـ ـ ماهی تن، - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ماSarda) ـ ـ ماهی تن، - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ماSarda) ـ ـ ماهی تن، - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ماSarda) ـ ـ ماهی تن، - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ماSarda) ـ ـ ماهی تن، - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ماSarda) ـ ـ ماهی تن، - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ماSarda) ـ ـ ماهی تن، - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ما

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    16041400
  • ارز نیمایی :

    16041400
یادداشت های فصل

Sarda) ـ ـ ماهی تن، اسکیپ جک ( - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ماSarda) ـ ـ ماهی تن، اسکیپ جک ( - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ماSarda) ـ ـ ماهی تن، اسکیپ جک ( - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ماSarda) ـ ـ ماهی تن، اسکیپ جک ( - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ماSarda) ـ ـ ماهی تن، اسکیپ جک ( - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ماSarda) ـ ـ ماهی تن، اسکیپ جک ( - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ماSarda) ـ ـ ماهی تن، اسکیپ جک ( - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ماSarda) ـ ـ ماهی تن، اسکیپ جک ( - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ماSarda) ـ ـ ماهی تن، اسکیپ جک ( - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ماSarda) ـ ـ ماهی تن، اسکیپ جک ( - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ماSarda) ـ ـ ماهی تن، اسکیپ جک ( - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ماSarda) ـ ـ ماهی تن، اسکیپ جک ( - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ماSarda) ـ ـ ماهی تن، اسکیپ جک ( - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ماSarda) ـ ـ ماهی تن، اسکیپ جک ( - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ماSarda) ـ ـ ماهی تن، اسکیپ جک ( - 16041400 - فرآورده‌های‌گوشت، ما

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

16041400

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

SHAD CHIN

مشخصات فنی:

(48 * 185گرمی) Skip Jack Tuna

واحد کالا:

16041400

نوع خرید:

16041400

شرح:

کنسرو تن ماهی (کارتن)

درصد حقوق:

32

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

16041400

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

SHAD CHIN

مشخصات فنی:

(48 * 95گرمی) Skip Jack Tuna

واحد کالا:

16041400

نوع خرید:

16041400

شرح:

کنسرو تن ماهی (کارتن)

درصد حقوق:

32

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان