16010000 | سوسیس و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء گوشت، خون یاحشرات؛ فرآورده‌های غذایی براساس این محصولات .

بخش

4 - محصولات صنایع غذایی؛ نوشابه‌ها، آبگون‌های الکلی و سرکه‌ها؛ توتون و تنباکو و بدل ساخته آنها

فصل

فرآورده‌های‌گوشت، ماهی یا قشرداران، صدف‌داران یا ‌سایر‌ آبزیان فاقد ‌ستون فقرات

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سوسیس و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء گوشت، خون یاحشرات؛ فرآورده‌های غذایی براساس این محصولات . | عدد 16010000| سوسیس و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء گوشت، خون یاحشرات؛ فرآورده‌های غذایی براساس این محصولات . 16010000| تعرفه 16010000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    16010000
  • ارز نیمایی :

    16010000
یادداشت های فصل

تعرفه سوسیس و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء گوشت، خون یاحشرات؛ فرآورده‌های غذایی براساس این محصولات ., عدد 16010000,سوسیس و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء گوشت، خون یاحشرات؛ فرآورده‌های غذایی براساس این محصولات . 16010000,تعرفه 16010000تعرفه سوسیس و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء گوشت، خون یاحشرات؛ فرآورده‌های غذایی براساس این محصولات ., عدد 16010000,سوسیس و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء گوشت، خون یاحشرات؛ فرآورده‌های غذایی براساس این محصولات . 16010000,تعرفه 16010000تعرفه سوسیس و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء گوشت، خون یاحشرات؛ فرآورده‌های غذایی براساس این محصولات ., عدد 16010000,سوسیس و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء گوشت، خون یاحشرات؛ فرآورده‌های غذایی براساس این محصولات . 16010000,تعرفه 16010000تعرفه سوسیس و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء گوشت، خون یاحشرات؛ فرآورده‌های غذایی براساس این محصولات ., عدد 16010000,سوسیس و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء گوشت، خون یاحشرات؛ فرآورده‌های غذایی براساس این محصولات . 16010000,تعرفه 16010000تعرفه سوسیس و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء گوشت، خون یاحشرات؛ فرآورده‌های غذایی براساس این محصولات ., عدد 16010000,سوسیس و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء گوشت، خون یاحشرات؛ فرآورده‌های غذایی براساس این محصولات . 16010000,تعرفه 16010000تعرفه سوسیس و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء گوشت، خون یاحشرات؛ فرآورده‌های غذایی براساس این محصولات ., عدد 16010000,سوسیس و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء گوشت، خون یاحشرات؛ فرآورده‌های غذایی براساس این محصولات . 16010000,تعرفه 16010000تعرفه سوسیس و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء گوشت، خون یاحشرات؛ فرآورده‌های غذایی براساس این محصولات ., عدد 16010000,سوسیس و محصولات مشابه، از گوشت، احشاء گوشت، خون یاحشرات؛ فرآورده‌های غذایی براساس این محصولات . 16010000,تعرفه 16010000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد