15220000 | نباتی. یا موم‌های حیوانی یا چرب اجسام دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

تعرفه نباتی. یا موم‌های حیوانی یا چرب اجسام دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن | عدد 15220000| نباتی. یا موم‌های حیوانی یا چرب اجسام دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن 15220000| تعرفه 15220000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    15220000
  • ارز نیمایی :

    15220000
یادداشت های فصل

تعرفه نباتی. یا موم‌های حیوانی یا چرب اجسام دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن, عدد 15220000,نباتی. یا موم‌های حیوانی یا چرب اجسام دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن 15220000,تعرفه 15220000تعرفه نباتی. یا موم‌های حیوانی یا چرب اجسام دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن, عدد 15220000,نباتی. یا موم‌های حیوانی یا چرب اجسام دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن 15220000,تعرفه 15220000تعرفه نباتی. یا موم‌های حیوانی یا چرب اجسام دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن, عدد 15220000,نباتی. یا موم‌های حیوانی یا چرب اجسام دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن 15220000,تعرفه 15220000تعرفه نباتی. یا موم‌های حیوانی یا چرب اجسام دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن, عدد 15220000,نباتی. یا موم‌های حیوانی یا چرب اجسام دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن 15220000,تعرفه 15220000تعرفه نباتی. یا موم‌های حیوانی یا چرب اجسام دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن, عدد 15220000,نباتی. یا موم‌های حیوانی یا چرب اجسام دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن 15220000,تعرفه 15220000تعرفه نباتی. یا موم‌های حیوانی یا چرب اجسام دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن, عدد 15220000,نباتی. یا موم‌های حیوانی یا چرب اجسام دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن 15220000,تعرفه 15220000تعرفه نباتی. یا موم‌های حیوانی یا چرب اجسام دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن, عدد 15220000,نباتی. یا موم‌های حیوانی یا چرب اجسام دگراها (Degras)؛ تفاله‌های حاصل از عمل آوردن 15220000,تعرفه 15220000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد