15220000 | نباتی. یا موم های حیوانی یا چرب اجسام دگراها (Degras)؛ تفاله های حاصل از عمل آوردن

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

نباتی. یا موم های حی - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های حنباتی. یا موم های حی - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های حنباتی. یا موم های حی - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های حنباتی. یا موم های حی - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های حنباتی. یا موم های حی - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های حنباتی. یا موم های حی - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های حنباتی. یا موم های حی - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های ح

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    15220000
  • ارز نیمایی :

    15220000
یادداشت های فصل

نباتی. یا موم های حیوانی یا چر - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های حنباتی. یا موم های حیوانی یا چر - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های حنباتی. یا موم های حیوانی یا چر - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های حنباتی. یا موم های حیوانی یا چر - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های حنباتی. یا موم های حیوانی یا چر - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های حنباتی. یا موم های حیوانی یا چر - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های حنباتی. یا موم های حیوانی یا چر - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های حنباتی. یا موم های حیوانی یا چر - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های حنباتی. یا موم های حیوانی یا چر - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های حنباتی. یا موم های حیوانی یا چر - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های حنباتی. یا موم های حیوانی یا چر - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های حنباتی. یا موم های حیوانی یا چر - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های حنباتی. یا موم های حیوانی یا چر - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های حنباتی. یا موم های حیوانی یا چر - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های حنباتی. یا موم های حیوانی یا چر - 15220000 - چربی‌ها و روغن‌های ح

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15220000

کشور سازنده:

TM(ترکمنستان)

برند:

ترکمن

مشخصات فنی:

ندراد

واحد کالا:

15220000

نوع خرید:

15220000

شرح:

خمیر صابون(ضایعات پنبه دانه)

درصد حقوق:

4

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

15220000

کشور سازنده:

TM(ترکمنستان)

برند:

ندارد

مشخصات فنی:

ندراد

واحد کالا:

15220000

نوع خرید:

15220000

شرح:

خمیر صابون(ضایعات پنبه دانه)

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان