15211010 | - ـ ـ موم های طبیعی بر پایه كارنوباواكس

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ موم های طبیعی - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ موم های طبیعی - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ موم های طبیعی - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ موم های طبیعی - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ موم های طبیعی - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ موم های طبیعی - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ موم های طبیعی - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    15211010
  • ارز نیمایی :

    15211010
یادداشت های فصل

- ـ ـ موم های طبیعی بر پایه كا - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ موم های طبیعی بر پایه كا - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ موم های طبیعی بر پایه كا - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ موم های طبیعی بر پایه كا - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ موم های طبیعی بر پایه كا - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ موم های طبیعی بر پایه كا - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ موم های طبیعی بر پایه كا - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ موم های طبیعی بر پایه كا - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ موم های طبیعی بر پایه كا - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ موم های طبیعی بر پایه كا - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ موم های طبیعی بر پایه كا - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ موم های طبیعی بر پایه كا - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ موم های طبیعی بر پایه كا - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ موم های طبیعی بر پایه كا - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ موم های طبیعی بر پایه كا - 15211010 - چربی‌ها و روغن‌های ح

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15211010

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

norevo

مشخصات فنی:

ac 7551 - m 16-10114

واحد کالا:

15211010

نوع خرید:

15211010

شرح:

موم کارنوبا گرید غذایی

درصد حقوق:

4

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

15211010

کشور سازنده:

FR(فرانسه)

برند:

0

مشخصات فنی:

Carnauba Emulsion XEDASOL MX

واحد کالا:

15211010

نوع خرید:

15211010

شرح:

واکس مرکبات بر پایه موم طبیعی کارنوبا

درصد حقوق:

4

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

15211010

کشور سازنده:

BR(برزیل)

برند:

NOREVO

مشخصات فنی:

- p16-10241- QUICK GLANZ C

واحد کالا:

15211010

نوع خرید:

15211010

شرح:

موم کارنوباواکس گرید - p16-10241- QUICK GLANZ C

درصد حقوق:

4

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

15211010

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

- کوتاژ 22096177--NOREVO

مشخصات فنی:

- p16-10241- QUICK GLANZ K

واحد کالا:

15211010

نوع خرید:

15211010

شرح:

موم کارنوباواکس گرید - p16-10241- QUICK GLANZ K

درصد حقوق:

4

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

15211010

کشور سازنده:

BR(برزیل)

برند:

NOREVO

مشخصات فنی:

quick glanz c , p17-10440-01

واحد کالا:

15211010

نوع خرید:

15211010

شرح:

کارنوباواکس

درصد حقوق:

4

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

15211010

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

capol

مشخصات فنی:

carnaubawax capol 3073a

واحد کالا:

15211010

نوع خرید:

15211010

شرح:

کارنوباواکس

درصد حقوق:

4

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

15211010

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

Kale Kimya

مشخصات فنی:

TEQWAX 2442 (Carnaubawx)

واحد کالا:

15211010

نوع خرید:

15211010

شرح:

مومی طبیعی بر پایه کارنوباواکس دارای گرید خوراکی

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان