15163000 | ـ چربی‌ها و روغن‌های میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزاء آن‌ها

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ چربی‌ها و روغن‌های میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزاء آن‌ها | عدد 15163000| ـ چربی‌ها و روغن‌های میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزاء آن‌ها 15163000| تعرفه 15163000

گروه کالایی : 24
  • وضعیت واردات :

    15163000
  • ارز نیمایی :

    15163000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ چربی‌ها و روغن‌های میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزاء آن‌ها, عدد 15163000,ـ چربی‌ها و روغن‌های میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزاء آن‌ها 15163000,تعرفه 15163000تعرفه ـ چربی‌ها و روغن‌های میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزاء آن‌ها, عدد 15163000,ـ چربی‌ها و روغن‌های میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزاء آن‌ها 15163000,تعرفه 15163000تعرفه ـ چربی‌ها و روغن‌های میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزاء آن‌ها, عدد 15163000,ـ چربی‌ها و روغن‌های میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزاء آن‌ها 15163000,تعرفه 15163000تعرفه ـ چربی‌ها و روغن‌های میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزاء آن‌ها, عدد 15163000,ـ چربی‌ها و روغن‌های میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزاء آن‌ها 15163000,تعرفه 15163000تعرفه ـ چربی‌ها و روغن‌های میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزاء آن‌ها, عدد 15163000,ـ چربی‌ها و روغن‌های میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزاء آن‌ها 15163000,تعرفه 15163000تعرفه ـ چربی‌ها و روغن‌های میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزاء آن‌ها, عدد 15163000,ـ چربی‌ها و روغن‌های میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزاء آن‌ها 15163000,تعرفه 15163000تعرفه ـ چربی‌ها و روغن‌های میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزاء آن‌ها, عدد 15163000,ـ چربی‌ها و روغن‌های میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزاء آن‌ها 15163000,تعرفه 15163000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد