15163000 | - چربی ها و روغن های میکروارگانیزمی (Microbial) و اجزاء آن ها

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- چربی ها و روغن های - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی ها و روغن های - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی ها و روغن های - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی ها و روغن های - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی ها و روغن های - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی ها و روغن های - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی ها و روغن های - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    15163000
  • ارز نیمایی :

    15163000
یادداشت های فصل

- چربی ها و روغن های میکروارگا - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی ها و روغن های میکروارگا - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی ها و روغن های میکروارگا - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی ها و روغن های میکروارگا - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی ها و روغن های میکروارگا - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی ها و روغن های میکروارگا - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی ها و روغن های میکروارگا - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی ها و روغن های میکروارگا - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی ها و روغن های میکروارگا - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی ها و روغن های میکروارگا - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی ها و روغن های میکروارگا - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی ها و روغن های میکروارگا - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی ها و روغن های میکروارگا - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی ها و روغن های میکروارگا - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح- چربی ها و روغن های میکروارگا - 15163000 - چربی‌ها و روغن‌های ح

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان