15162010 | - ـ ـ روغن جانشین كره كاكایو C.B.S (Cocoa Butter Substite)

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ روغن جانشین كر - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن جانشین كر - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن جانشین كر - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن جانشین كر - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن جانشین كر - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن جانشین كر - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن جانشین كر - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    15162010
  • ارز نیمایی :

    15162010
یادداشت های فصل

- ـ ـ روغن جانشین كره كاكایو C - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن جانشین كره كاكایو C - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن جانشین كره كاكایو C - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن جانشین كره كاكایو C - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن جانشین كره كاكایو C - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن جانشین كره كاكایو C - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن جانشین كره كاكایو C - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن جانشین كره كاكایو C - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن جانشین كره كاكایو C - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن جانشین كره كاكایو C - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن جانشین كره كاكایو C - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن جانشین كره كاكایو C - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن جانشین كره كاكایو C - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن جانشین كره كاكایو C - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ روغن جانشین كره كاكایو C - 15162010 - چربی‌ها و روغن‌های ح

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15162010

کشور سازنده:

MY(مالزی)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Special 37

واحد کالا:

15162010

نوع خرید:

15162010

شرح:

روغن جانشین کره کاکایو-هرتن

درصد حقوق:

4

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

15162010

کشور سازنده:

SE(سوید)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Afriexpc FZE

واحد کالا:

15162010

نوع خرید:

15162010

شرح:

روغن جانشین کره کاکایو-هرتن

درصد حقوق:

4

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

15162010

کشور سازنده:

TR(ترکیه)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

Eksper

واحد کالا:

15162010

نوع خرید:

15162010

شرح:

روغن جانشین کره کاکایو-هرتن

درصد حقوق:

4

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

15162010

کشور سازنده:

DE(آلمان)

برند:

GRODAB

مشخصات فنی:

Tegolon

واحد کالا:

15162010

نوع خرید:

15162010

شرح:

پلیمرهای پلی آمید 12 ابتدایی شکل-تگولون

درصد حقوق:

4

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

15162010

کشور سازنده:

MY(مالزی)

برند:

NO MARK

مشخصات فنی:

SPECIAL 37

واحد کالا:

15162010

نوع خرید:

15162010

شرح:

روغن جانشین کره کاکایو

درصد حقوق:

4

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

15162010

کشور سازنده:

MY(مالزی)

برند:

A.A.K

مشخصات فنی:

CEBES MC 80

واحد کالا:

15162010

نوع خرید:

15162010

شرح:

روغن جانشین کره کاکایو

درصد حقوق:

4

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

15162010

کشور سازنده:

ID(اندونزی)

برند:

VADOUDI MOFID GENERAL TRADING L.L.C.

مشخصات فنی:

JADECHOC 555 H2

واحد کالا:

15162010

نوع خرید:

15162010

شرح:

روغن جانشین کره و کاکایو

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان