15159090 | سایر - چربی ها، روغن های ثابت نباتی و اجزاء آن ها حتی تصفیه شده ولی از لحاظ شیمیایی تغییر نیافته

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

سایر - چربی ها، روغن - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی ها، روغن - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی ها، روغن - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی ها، روغن - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی ها، روغن - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی ها، روغن - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی ها، روغن - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های ح

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    15159090
  • ارز نیمایی :

    15159090
یادداشت های فصل

سایر - چربی ها، روغن های ثابت - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی ها، روغن های ثابت - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی ها، روغن های ثابت - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی ها، روغن های ثابت - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی ها، روغن های ثابت - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی ها، روغن های ثابت - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی ها، روغن های ثابت - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی ها، روغن های ثابت - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی ها، روغن های ثابت - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی ها، روغن های ثابت - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی ها، روغن های ثابت - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی ها، روغن های ثابت - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی ها، روغن های ثابت - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی ها، روغن های ثابت - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی ها، روغن های ثابت - 15159090 - چربی‌ها و روغن‌های ح

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان