15122100 | روغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپول Gossypol) آن گرفته شده

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%9 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 8% )

مجوز های ترخیص

روغن خام، حتی ماده س - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام، حتی ماده س - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام، حتی ماده س - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام، حتی ماده س - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام، حتی ماده س - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام، حتی ماده س - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام، حتی ماده س - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های ح

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    15122100
  • ارز نیمایی :

    15122100
یادداشت های فصل

روغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپو - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپو - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپو - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپو - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپو - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپو - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپو - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپو - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپو - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپو - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپو - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپو - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپو - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپو - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های حروغن خام، حتی ماده سمی (گوسیپو - 15122100 - چربی‌ها و روغن‌های ح

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان