15119040 | - ـ ـ استیارین بدون بو تصفیه شده بی رنگ RBD

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%32 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 28% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ استیارین بدون - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ استیارین بدون - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ استیارین بدون - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ استیارین بدون - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ استیارین بدون - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ استیارین بدون - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ استیارین بدون - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    15119040
  • ارز نیمایی :

    15119040
یادداشت های فصل

- ـ ـ استیارین بدون بو تصفیه ش - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ استیارین بدون بو تصفیه ش - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ استیارین بدون بو تصفیه ش - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ استیارین بدون بو تصفیه ش - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ استیارین بدون بو تصفیه ش - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ استیارین بدون بو تصفیه ش - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ استیارین بدون بو تصفیه ش - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ استیارین بدون بو تصفیه ش - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ استیارین بدون بو تصفیه ش - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ استیارین بدون بو تصفیه ش - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ استیارین بدون بو تصفیه ش - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ استیارین بدون بو تصفیه ش - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ استیارین بدون بو تصفیه ش - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ استیارین بدون بو تصفیه ش - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح- ـ ـ استیارین بدون بو تصفیه ش - 15119040 - چربی‌ها و روغن‌های ح

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

15119040

کشور سازنده:

MY(مالزی)

برند:

ALL MARK

مشخصات فنی:

no model

واحد کالا:

15119040

نوع خرید:

15119040

شرح:

روغن پالم استیارین آر بی دی

درصد حقوق:

32

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان