15094010 | --- با بسته بندی سه لیتر و کمتر

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

--- با بسته بندی سه - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح--- با بسته بندی سه - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح--- با بسته بندی سه - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح--- با بسته بندی سه - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح--- با بسته بندی سه - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح--- با بسته بندی سه - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح--- با بسته بندی سه - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    15094010
  • ارز نیمایی :

    15094010
یادداشت های فصل

--- با بسته بندی سه لیتر و کمت - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح--- با بسته بندی سه لیتر و کمت - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح--- با بسته بندی سه لیتر و کمت - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح--- با بسته بندی سه لیتر و کمت - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح--- با بسته بندی سه لیتر و کمت - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح--- با بسته بندی سه لیتر و کمت - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح--- با بسته بندی سه لیتر و کمت - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح--- با بسته بندی سه لیتر و کمت - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح--- با بسته بندی سه لیتر و کمت - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح--- با بسته بندی سه لیتر و کمت - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح--- با بسته بندی سه لیتر و کمت - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح--- با بسته بندی سه لیتر و کمت - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح--- با بسته بندی سه لیتر و کمت - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح--- با بسته بندی سه لیتر و کمت - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح--- با بسته بندی سه لیتر و کمت - 15094010 - چربی‌ها و روغن‌های ح

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان