15029090 | سایر - چربی حیوانات از خانواده گاو، گوسفند یا بز

بخش

3 - چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آن‌ها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌های حیوانی یا نباتی

فصل

چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی؛ فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها؛ چربی‌های خوراکی آماده؛ موم‌‌های حیوانی یا نباتی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

سایر - چربی حیوانات - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی حیوانات - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی حیوانات - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی حیوانات - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی حیوانات - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی حیوانات - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی حیوانات - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های ح

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    15029090
  • ارز نیمایی :

    15029090
یادداشت های فصل

سایر - چربی حیوانات از خانواده - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی حیوانات از خانواده - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی حیوانات از خانواده - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی حیوانات از خانواده - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی حیوانات از خانواده - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی حیوانات از خانواده - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی حیوانات از خانواده - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی حیوانات از خانواده - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی حیوانات از خانواده - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی حیوانات از خانواده - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی حیوانات از خانواده - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی حیوانات از خانواده - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی حیوانات از خانواده - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی حیوانات از خانواده - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های حسایر - چربی حیوانات از خانواده - 15029090 - چربی‌ها و روغن‌های ح

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان