14049090 | سایر - محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

مواد قابل بافت؛ سایرمحصولات نباتی که در جای‌ دیگر گفته شده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

تعرفه سایر - محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد | عدد 14049090| سایر - محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد 14049090| تعرفه 14049090

گروه کالایی : 25
  • وضعیت واردات :

    14049090
  • ارز نیمایی :

    14049090
یادداشت های فصل

تعرفه سایر - محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد, عدد 14049090,سایر - محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد 14049090,تعرفه 14049090تعرفه سایر - محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد, عدد 14049090,سایر - محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد 14049090,تعرفه 14049090تعرفه سایر - محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد, عدد 14049090,سایر - محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد 14049090,تعرفه 14049090تعرفه سایر - محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد, عدد 14049090,سایر - محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد 14049090,تعرفه 14049090تعرفه سایر - محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد, عدد 14049090,سایر - محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد 14049090,تعرفه 14049090تعرفه سایر - محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد, عدد 14049090,سایر - محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد 14049090,تعرفه 14049090تعرفه سایر - محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد, عدد 14049090,سایر - محصولات نباتی که در جای دیگر گفته نشده و مشمول شماره دیگر تعرفه نشده باشد 14049090,تعرفه 14049090

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد