14049040 | - ـ ـ کاه و کلش حبوبات

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

مواد قابل بافت؛ سایرمحصولات نباتی که در جای‌ دیگر گفته شده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 0% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ کاه و کلش حبوب - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ کاه و کلش حبوب - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ کاه و کلش حبوب - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ کاه و کلش حبوب - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ کاه و کلش حبوب - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ کاه و کلش حبوب - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ کاه و کلش حبوب - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    14049040
  • ارز نیمایی :

    14049040
یادداشت های فصل

- ـ ـ کاه و کلش حبوبات - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ کاه و کلش حبوبات - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ کاه و کلش حبوبات - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ کاه و کلش حبوبات - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ کاه و کلش حبوبات - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ کاه و کلش حبوبات - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ کاه و کلش حبوبات - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ کاه و کلش حبوبات - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ کاه و کلش حبوبات - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ کاه و کلش حبوبات - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ کاه و کلش حبوبات - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ کاه و کلش حبوبات - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ کاه و کلش حبوبات - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ کاه و کلش حبوبات - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ کاه و کلش حبوبات - 14049040 - مواد قابل بافت؛ سایر

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان