14049010 | - ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

مواد قابل بافت؛ سایرمحصولات نباتی که در جای‌ دیگر گفته شده و مشمول شماره دیگر تعرفه نباشد

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ حنا به غیر از - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ حنا به غیر از - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ حنا به غیر از - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ حنا به غیر از - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ حنا به غیر از - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ حنا به غیر از - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ حنا به غیر از - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    14049010
  • ارز نیمایی :

    14049010
یادداشت های فصل

- ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر- ـ ـ حنا به غیر از عصاره آن - 14049010 - مواد قابل بافت؛ سایر

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

14049010

کشور سازنده:

in()

برند:

-

مشخصات فنی:

HENNA POWDER

واحد کالا:

14049010

نوع خرید:

14049010

شرح:

حنا بصورت پودر شده

درصد حقوق:

20

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان