13019020 | - ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سایر شیره‌ها و عصاره نباتی

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ آنغوزه (تلخ و - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا- ـ ـ آنغوزه (تلخ و - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا- ـ ـ آنغوزه (تلخ و - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا- ـ ـ آنغوزه (تلخ و - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا- ـ ـ آنغوزه (تلخ و - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا- ـ ـ آنغوزه (تلخ و - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا- ـ ـ آنغوزه (تلخ و - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    13019020
  • ارز نیمایی :

    13019020
یادداشت های فصل

- ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا- ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا- ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا- ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا- ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا- ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا- ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا- ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا- ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا- ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا- ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا- ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا- ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا- ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا- ـ ـ آنغوزه (تلخ و شیرین) - 13019020 - صمغ‌ها،‌رزین‌ها و سا

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان