12130000 | كاه و پوست غلات، آماده نشده، حتی قطعه قطعه شده، آسیاب شده، فشرده شده (Pressed) یا به هم فشرده به شكل حبه.

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%5 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

كاه و پوست غلات، آما - 12130000 - دانه و میوه‌های روغنكاه و پوست غلات، آما - 12130000 - دانه و میوه‌های روغنكاه و پوست غلات، آما - 12130000 - دانه و میوه‌های روغنكاه و پوست غلات، آما - 12130000 - دانه و میوه‌های روغنكاه و پوست غلات، آما - 12130000 - دانه و میوه‌های روغنكاه و پوست غلات، آما - 12130000 - دانه و میوه‌های روغنكاه و پوست غلات، آما - 12130000 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12130000
  • ارز نیمایی :

    12130000
یادداشت های فصل

كاه و پوست غلات، آماده نشده، ح - 12130000 - دانه و میوه‌های روغنكاه و پوست غلات، آماده نشده، ح - 12130000 - دانه و میوه‌های روغنكاه و پوست غلات، آماده نشده، ح - 12130000 - دانه و میوه‌های روغنكاه و پوست غلات، آماده نشده، ح - 12130000 - دانه و میوه‌های روغنكاه و پوست غلات، آماده نشده، ح - 12130000 - دانه و میوه‌های روغنكاه و پوست غلات، آماده نشده، ح - 12130000 - دانه و میوه‌های روغنكاه و پوست غلات، آماده نشده، ح - 12130000 - دانه و میوه‌های روغنكاه و پوست غلات، آماده نشده، ح - 12130000 - دانه و میوه‌های روغنكاه و پوست غلات، آماده نشده، ح - 12130000 - دانه و میوه‌های روغنكاه و پوست غلات، آماده نشده، ح - 12130000 - دانه و میوه‌های روغنكاه و پوست غلات، آماده نشده، ح - 12130000 - دانه و میوه‌های روغنكاه و پوست غلات، آماده نشده، ح - 12130000 - دانه و میوه‌های روغنكاه و پوست غلات، آماده نشده، ح - 12130000 - دانه و میوه‌های روغنكاه و پوست غلات، آماده نشده، ح - 12130000 - دانه و میوه‌های روغنكاه و پوست غلات، آماده نشده، ح - 12130000 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12130000

کشور سازنده:

AF(افغانستان)

برند:

بدون برند

مشخصات فنی:

کاه و پوست غلات ,آماده نشده ,حتی قطعه قطعه شده ,آسیاب شده ,فشرده شده,یا به هم فشرده

واحد کالا:

12130000

نوع خرید:

12130000

شرح:

کاه گندم

درصد حقوق:

5

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان