12122900 | سایر گیاهان و دیگر جلبک های دریایی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

سایر گیاهان و دیگر ج - 12122900 - دانه و میوه‌های روغنسایر گیاهان و دیگر ج - 12122900 - دانه و میوه‌های روغنسایر گیاهان و دیگر ج - 12122900 - دانه و میوه‌های روغنسایر گیاهان و دیگر ج - 12122900 - دانه و میوه‌های روغنسایر گیاهان و دیگر ج - 12122900 - دانه و میوه‌های روغنسایر گیاهان و دیگر ج - 12122900 - دانه و میوه‌های روغنسایر گیاهان و دیگر ج - 12122900 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12122900
  • ارز نیمایی :

    12122900
یادداشت های فصل

سایر گیاهان و دیگر جلبک های در - 12122900 - دانه و میوه‌های روغنسایر گیاهان و دیگر جلبک های در - 12122900 - دانه و میوه‌های روغنسایر گیاهان و دیگر جلبک های در - 12122900 - دانه و میوه‌های روغنسایر گیاهان و دیگر جلبک های در - 12122900 - دانه و میوه‌های روغنسایر گیاهان و دیگر جلبک های در - 12122900 - دانه و میوه‌های روغنسایر گیاهان و دیگر جلبک های در - 12122900 - دانه و میوه‌های روغنسایر گیاهان و دیگر جلبک های در - 12122900 - دانه و میوه‌های روغنسایر گیاهان و دیگر جلبک های در - 12122900 - دانه و میوه‌های روغنسایر گیاهان و دیگر جلبک های در - 12122900 - دانه و میوه‌های روغنسایر گیاهان و دیگر جلبک های در - 12122900 - دانه و میوه‌های روغنسایر گیاهان و دیگر جلبک های در - 12122900 - دانه و میوه‌های روغنسایر گیاهان و دیگر جلبک های در - 12122900 - دانه و میوه‌های روغنسایر گیاهان و دیگر جلبک های در - 12122900 - دانه و میوه‌های روغنسایر گیاهان و دیگر جلبک های در - 12122900 - دانه و میوه‌های روغنسایر گیاهان و دیگر جلبک های در - 12122900 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان