12119020 | - ـ ـ ریشه شیرین بیان

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ ریشه شیرین بیا - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ ریشه شیرین بیا - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ ریشه شیرین بیا - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ ریشه شیرین بیا - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ ریشه شیرین بیا - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ ریشه شیرین بیا - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ ریشه شیرین بیا - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12119020
  • ارز نیمایی :

    12119020
یادداشت های فصل

- ـ ـ ریشه شیرین بیان - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ ریشه شیرین بیان - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ ریشه شیرین بیان - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ ریشه شیرین بیان - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ ریشه شیرین بیان - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ ریشه شیرین بیان - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ ریشه شیرین بیان - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ ریشه شیرین بیان - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ ریشه شیرین بیان - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ ریشه شیرین بیان - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ ریشه شیرین بیان - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ ریشه شیرین بیان - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ ریشه شیرین بیان - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ ریشه شیرین بیان - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن- ـ ـ ریشه شیرین بیان - 12119020 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

12119020

کشور سازنده:

AZ(جمهوری آذربایجان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

به صورت قلمه شده

واحد کالا:

12119020

نوع خرید:

12119020

شرح:

ریشه شیرین بیان -هرتن

درصد حقوق:

4

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

12119020

کشور سازنده:

AZ(جمهوری آذربایجان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

به صورت فله

واحد کالا:

12119020

نوع خرید:

12119020

شرح:

ریشه شیرین بیان -هرتن

درصد حقوق:

4

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

12119020

کشور سازنده:

AZ(جمهوری آذربایجان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

به صورت عدل بندی شده

واحد کالا:

12119020

نوع خرید:

12119020

شرح:

ریشه شیرین بیان -هرتن

درصد حقوق:

4

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

12119020

کشور سازنده:

TM(ترکمنستان)

برند:

no brand

مشخصات فنی:

no model

واحد کالا:

12119020

نوع خرید:

12119020

شرح:

ریشه شیرین بیان

درصد حقوق:

4

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان