12099930 | --- بذر سایر گونه-های گیاهی علوفه-ای

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

--- بذر سایر گونه-ها - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر سایر گونه-ها - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر سایر گونه-ها - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر سایر گونه-ها - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر سایر گونه-ها - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر سایر گونه-ها - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر سایر گونه-ها - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12099930
  • ارز نیمایی :

    12099930
یادداشت های فصل

--- بذر سایر گونه-های گیاهی عل - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر سایر گونه-های گیاهی عل - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر سایر گونه-های گیاهی عل - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر سایر گونه-های گیاهی عل - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر سایر گونه-های گیاهی عل - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر سایر گونه-های گیاهی عل - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر سایر گونه-های گیاهی عل - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر سایر گونه-های گیاهی عل - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر سایر گونه-های گیاهی عل - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر سایر گونه-های گیاهی عل - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر سایر گونه-های گیاهی عل - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر سایر گونه-های گیاهی عل - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر سایر گونه-های گیاهی عل - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر سایر گونه-های گیاهی عل - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن--- بذر سایر گونه-های گیاهی عل - 12099930 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان