12092500 | - ـ بذر گیاه تلخه (Loliom multiflorum lam)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ بذر گیاه تلخه (L - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر گیاه تلخه (L - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر گیاه تلخه (L - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر گیاه تلخه (L - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر گیاه تلخه (L - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر گیاه تلخه (L - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر گیاه تلخه (L - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12092500
  • ارز نیمایی :

    12092500
یادداشت های فصل

- ـ بذر گیاه تلخه (Loliom mult - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر گیاه تلخه (Loliom mult - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر گیاه تلخه (Loliom mult - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر گیاه تلخه (Loliom mult - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر گیاه تلخه (Loliom mult - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر گیاه تلخه (Loliom mult - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر گیاه تلخه (Loliom mult - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر گیاه تلخه (Loliom mult - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر گیاه تلخه (Loliom mult - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر گیاه تلخه (Loliom mult - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر گیاه تلخه (Loliom mult - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر گیاه تلخه (Loliom mult - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر گیاه تلخه (Loliom mult - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر گیاه تلخه (Loliom mult - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن- ـ بذر گیاه تلخه (Loliom mult - 12092500 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان