12071000 | - هسته میوه نخل و مغز آن

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

دانه و میوه‌های روغن‌دار؛ دانه و بذر و میوه‌های گوناگون؛ نباتات صنعتی یا دارویی؛ کاه و نواله

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- هسته میوه نخل و مغ - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن- هسته میوه نخل و مغ - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن- هسته میوه نخل و مغ - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن- هسته میوه نخل و مغ - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن- هسته میوه نخل و مغ - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن- هسته میوه نخل و مغ - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن- هسته میوه نخل و مغ - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    12071000
  • ارز نیمایی :

    12071000
یادداشت های فصل

- هسته میوه نخل و مغز آن - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن- هسته میوه نخل و مغز آن - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن- هسته میوه نخل و مغز آن - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن- هسته میوه نخل و مغز آن - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن- هسته میوه نخل و مغز آن - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن- هسته میوه نخل و مغز آن - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن- هسته میوه نخل و مغز آن - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن- هسته میوه نخل و مغز آن - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن- هسته میوه نخل و مغز آن - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن- هسته میوه نخل و مغز آن - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن- هسته میوه نخل و مغز آن - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن- هسته میوه نخل و مغز آن - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن- هسته میوه نخل و مغز آن - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن- هسته میوه نخل و مغز آن - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن- هسته میوه نخل و مغز آن - 12071000 - دانه و میوه‌های روغن

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان