11081400 | - ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانیوك Cassava)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ فكول مانیوك (آرد - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ فكول مانیوك (آرد - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ فكول مانیوك (آرد - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ فكول مانیوك (آرد - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ فكول مانیوك (آرد - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ فكول مانیوك (آرد - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ فكول مانیوك (آرد - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    11081400
  • ارز نیمایی :

    11081400
یادداشت های فصل

- ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانی - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانی - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانی - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانی - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانی - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانی - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانی - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانی - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانی - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانی - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانی - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانی - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانی - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانی - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز- ـ فكول مانیوك (آرد ریشه مانی - 11081400 - محصولات صنعت آرد‌ساز

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

11081400

کشور سازنده:

TH(تایلند)

برند:

N

مشخصات فنی:

cassava

واحد کالا:

11081400

نوع خرید:

11081400

شرح:

آرد ریشه مانیوک(نشاسته)گرید صنعتی

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان