11061000 | - از سبزیجات غلافدار خشك كرده شماره 13 07

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

محصولات صنعت آرد‌سازی؛ مالت؛ نشاسته و فکول؛ اینولین؛ گلوتن گندم

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- از سبزیجات غلافدار - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- از سبزیجات غلافدار - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- از سبزیجات غلافدار - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- از سبزیجات غلافدار - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- از سبزیجات غلافدار - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- از سبزیجات غلافدار - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- از سبزیجات غلافدار - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    11061000
  • ارز نیمایی :

    11061000
یادداشت های فصل

- از سبزیجات غلافدار خشك كرده - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- از سبزیجات غلافدار خشك كرده - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- از سبزیجات غلافدار خشك كرده - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- از سبزیجات غلافدار خشك كرده - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- از سبزیجات غلافدار خشك كرده - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- از سبزیجات غلافدار خشك كرده - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- از سبزیجات غلافدار خشك كرده - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- از سبزیجات غلافدار خشك كرده - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- از سبزیجات غلافدار خشك كرده - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- از سبزیجات غلافدار خشك كرده - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- از سبزیجات غلافدار خشك كرده - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- از سبزیجات غلافدار خشك كرده - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- از سبزیجات غلافدار خشك كرده - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- از سبزیجات غلافدار خشك كرده - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز- از سبزیجات غلافدار خشك كرده - 11061000 - محصولات صنعت آرد‌ساز

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان