10085010 | - ـ ـ بذر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

غلات

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 2% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    10085010
  • ارز نیمایی :

    10085010
یادداشت های فصل

- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات- ـ ـ بذر - 10085010 - غلات

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان