10082100 | - ـ بذر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

غلات

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 3% )

مجوز های ترخیص

- ـ بذر - 10082100 - غلات- ـ بذر - 10082100 - غلات- ـ بذر - 10082100 - غلات- ـ بذر - 10082100 - غلات- ـ بذر - 10082100 - غلات- ـ بذر - 10082100 - غلات- ـ بذر - 10082100 - غلات

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    10082100
  • ارز نیمایی :

    10082100
یادداشت های فصل

- ـ بذر - 10082100 - غلات- ـ بذر - 10082100 - غلات- ـ بذر - 10082100 - غلات- ـ بذر - 10082100 - غلات- ـ بذر - 10082100 - غلات- ـ بذر - 10082100 - غلات- ـ بذر - 10082100 - غلات- ـ بذر - 10082100 - غلات- ـ بذر - 10082100 - غلات- ـ بذر - 10082100 - غلات- ـ بذر - 10082100 - غلات- ـ بذر - 10082100 - غلات- ـ بذر - 10082100 - غلات- ـ بذر - 10082100 - غلات- ـ بذر - 10082100 - غلات

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان