10063010 | برنج نیمه سفیدشده(Semi milled Rice)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

غلات

حقوق ورودی

%1 ( حقوق گمرکی 1% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

برنج نیمه سفیدشده(Se - 10063010 - غلاتبرنج نیمه سفیدشده(Se - 10063010 - غلاتبرنج نیمه سفیدشده(Se - 10063010 - غلاتبرنج نیمه سفیدشده(Se - 10063010 - غلاتبرنج نیمه سفیدشده(Se - 10063010 - غلاتبرنج نیمه سفیدشده(Se - 10063010 - غلاتبرنج نیمه سفیدشده(Se - 10063010 - غلات

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    10063010
  • ارز نیمایی :

    10063010
یادداشت های فصل

برنج نیمه سفیدشده(Semi milled - 10063010 - غلاتبرنج نیمه سفیدشده(Semi milled - 10063010 - غلاتبرنج نیمه سفیدشده(Semi milled - 10063010 - غلاتبرنج نیمه سفیدشده(Semi milled - 10063010 - غلاتبرنج نیمه سفیدشده(Semi milled - 10063010 - غلاتبرنج نیمه سفیدشده(Semi milled - 10063010 - غلاتبرنج نیمه سفیدشده(Semi milled - 10063010 - غلاتبرنج نیمه سفیدشده(Semi milled - 10063010 - غلاتبرنج نیمه سفیدشده(Semi milled - 10063010 - غلاتبرنج نیمه سفیدشده(Semi milled - 10063010 - غلاتبرنج نیمه سفیدشده(Semi milled - 10063010 - غلاتبرنج نیمه سفیدشده(Semi milled - 10063010 - غلاتبرنج نیمه سفیدشده(Semi milled - 10063010 - غلاتبرنج نیمه سفیدشده(Semi milled - 10063010 - غلاتبرنج نیمه سفیدشده(Semi milled - 10063010 - غلات

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

10063010

کشور سازنده:

PK(پاکستان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

قیمت اعلامی صرفاً برای پروفرم های با تاریخ صدور آوریل 2022 (+-5% تلورانس ارزش قابل اعمال است)

واحد کالا:

10063010

نوع خرید:

10063010

شرح:

برنج 386 خام

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

10063010

کشور سازنده:

PK(پاکستان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

قیمت اعلامی صرفاً برای پروفرم های با تاریخ صدور آوریل 2022 (+-5% تلورانس ارزش قابل اعمال است)

واحد کالا:

10063010

نوع خرید:

10063010

شرح:

برنج سوپر باسماتی خام

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

10063010

کشور سازنده:

PK(پاکستان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

قیمت اعلامی صرفاً برای پروفرم های با تاریخ صدور آوریل 2022 (+-5% تلورانس ارزش قابل اعمال است)

واحد کالا:

10063010

نوع خرید:

10063010

شرح:

برنج 1121 خام

درصد حقوق:

1

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

10063010

کشور سازنده:

PK(پاکستان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

قیمت اعلامی صرفاً برای پروفرم های با تاریخ صدور آوریل 2022 (+-5% تلورانس ارزش قابل اعمال است)

واحد کالا:

10063010

نوع خرید:

10063010

شرح:

برنج 1121 خام

درصد حقوق:

1

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

10063010

کشور سازنده:

PK(پاکستان)

برند:

No Mark

مشخصات فنی:

قیمت اعلامی صرفاً برای پروفرم های با تاریخ صدور آوریل 2022 (+-5% تلورانس ارزش قابل اعمال است)

واحد کالا:

10063010

نوع خرید:

10063010

شرح:

برنج 1121 خام

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان