10019100 | - ـ بذر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

غلات

حقوق ورودی

%3 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 0% )

مجوز های ترخیص

- ـ بذر - 10019100 - غلات- ـ بذر - 10019100 - غلات- ـ بذر - 10019100 - غلات- ـ بذر - 10019100 - غلات- ـ بذر - 10019100 - غلات- ـ بذر - 10019100 - غلات- ـ بذر - 10019100 - غلات

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    10019100
  • ارز نیمایی :

    10019100
یادداشت های فصل

- ـ بذر - 10019100 - غلات- ـ بذر - 10019100 - غلات- ـ بذر - 10019100 - غلات- ـ بذر - 10019100 - غلات- ـ بذر - 10019100 - غلات- ـ بذر - 10019100 - غلات- ـ بذر - 10019100 - غلات- ـ بذر - 10019100 - غلات- ـ بذر - 10019100 - غلات- ـ بذر - 10019100 - غلات- ـ بذر - 10019100 - غلات- ـ بذر - 10019100 - غلات- ـ بذر - 10019100 - غلات- ـ بذر - 10019100 - غلات- ـ بذر - 10019100 - غلات

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

10019100

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

limagrain

مشخصات فنی:

wheat seed nudel R1 SPECIE TRITICUM AESTIVUM

واحد کالا:

10019100

نوع خرید:

10019100

شرح:

بذر گندم

درصد حقوق:

1

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

10019100

کشور سازنده:

ES(اسپانیا)

برند:

limagrain

مشخصات فنی:

whaet seed LG acorazado R1 speice triticum aestivum

واحد کالا:

10019100

نوع خرید:

10019100

شرح:

بذر گندم

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

10019100

کشور سازنده:

AT(اتریش)

برند:

winter whaet lukullus c1.treated celest extara 050 fs

مشخصات فنی:

SAATBAU

واحد کالا:

10019100

نوع خرید:

10019100

شرح:

گندم کاشت

درصد حقوق:

1

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

10019100

کشور سازنده:

AT(اتریش)

برند:

winter whaet lukullus c1.treated celest extara 050 fs

مشخصات فنی:

SAATBAU

واحد کالا:

10019100

نوع خرید:

10019100

شرح:

گندم کاشت

درصد حقوق:

1

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

10019100

کشور سازنده:

AT(اتریش)

برند:

SAATBAU

مشخصات فنی:

WINTER WHEAT LUKULLUS BASUC, TREATED

واحد کالا:

10019100

نوع خرید:

10019100

شرح:

بذر گندم مادری رقم لوکولوس

درصد حقوق:

1

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

10019100

کشور سازنده:

AT(اتریش)

برند:

SAATBAU

مشخصات فنی:

WINTER WHEAT ANTONIUS BASIC

واحد کالا:

10019100

نوع خرید:

10019100

شرح:

بذر گندم مادری رقم آنتونیوس

درصد حقوق:

1

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

10019100

کشور سازنده:

AT(اتریش)

برند:

SAATBAU

مشخصات فنی:

WINTER WHEAT ANTONIUS C1

واحد کالا:

10019100

نوع خرید:

10019100

شرح:

بذر گندم گواهی شده رقم آنتونیوس

درصد حقوق:

1

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان