09109911 | - ـ ـ ـ آویشن و برگ بو

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ ـ آویشن و برگ - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ ـ آویشن و برگ - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ ـ آویشن و برگ - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ ـ آویشن و برگ - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ ـ آویشن و برگ - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ ـ آویشن و برگ - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ ـ آویشن و برگ - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    09109911
  • ارز نیمایی :

    09109911
یادداشت های فصل

- ـ ـ ـ آویشن و برگ بو - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ ـ آویشن و برگ بو - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ ـ آویشن و برگ بو - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ ـ آویشن و برگ بو - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ ـ آویشن و برگ بو - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ ـ آویشن و برگ بو - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ ـ آویشن و برگ بو - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ ـ آویشن و برگ بو - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ ـ آویشن و برگ بو - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ ـ آویشن و برگ بو - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ ـ آویشن و برگ بو - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ ـ آویشن و برگ بو - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ ـ آویشن و برگ بو - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ ـ آویشن و برگ بو - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ ـ آویشن و برگ بو - 09109911 - قهوه، چای، ماته و اد

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان