09102010 | - - - زعفران خرد نشده و ساییده نشده در بسته-بندی کمتر از ده گرم

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- - - زعفران خرد نشد - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد- - - زعفران خرد نشد - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد- - - زعفران خرد نشد - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد- - - زعفران خرد نشد - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد- - - زعفران خرد نشد - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد- - - زعفران خرد نشد - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد- - - زعفران خرد نشد - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    09102010
  • ارز نیمایی :

    09102010
یادداشت های فصل

- - - زعفران خرد نشده و ساییده - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد- - - زعفران خرد نشده و ساییده - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد- - - زعفران خرد نشده و ساییده - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد- - - زعفران خرد نشده و ساییده - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد- - - زعفران خرد نشده و ساییده - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد- - - زعفران خرد نشده و ساییده - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد- - - زعفران خرد نشده و ساییده - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد- - - زعفران خرد نشده و ساییده - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد- - - زعفران خرد نشده و ساییده - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد- - - زعفران خرد نشده و ساییده - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد- - - زعفران خرد نشده و ساییده - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد- - - زعفران خرد نشده و ساییده - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد- - - زعفران خرد نشده و ساییده - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد- - - زعفران خرد نشده و ساییده - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد- - - زعفران خرد نشده و ساییده - 09102010 - قهوه، چای، ماته و اد

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان