09092190 | سایر - تخم گشنیز خرد نشده و سابیده نشده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

سایر - تخم گشنیز خرد - 09092190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - تخم گشنیز خرد - 09092190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - تخم گشنیز خرد - 09092190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - تخم گشنیز خرد - 09092190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - تخم گشنیز خرد - 09092190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - تخم گشنیز خرد - 09092190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - تخم گشنیز خرد - 09092190 - قهوه، چای، ماته و اد

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    09092190
  • ارز نیمایی :

    09092190
یادداشت های فصل

سایر - تخم گشنیز خرد نشده و سا - 09092190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - تخم گشنیز خرد نشده و سا - 09092190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - تخم گشنیز خرد نشده و سا - 09092190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - تخم گشنیز خرد نشده و سا - 09092190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - تخم گشنیز خرد نشده و سا - 09092190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - تخم گشنیز خرد نشده و سا - 09092190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - تخم گشنیز خرد نشده و سا - 09092190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - تخم گشنیز خرد نشده و سا - 09092190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - تخم گشنیز خرد نشده و سا - 09092190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - تخم گشنیز خرد نشده و سا - 09092190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - تخم گشنیز خرد نشده و سا - 09092190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - تخم گشنیز خرد نشده و سا - 09092190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - تخم گشنیز خرد نشده و سا - 09092190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - تخم گشنیز خرد نشده و سا - 09092190 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - تخم گشنیز خرد نشده و سا - 09092190 - قهوه، چای، ماته و اد

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

09092190

کشور سازنده:

TZ(تانزانیا)

برند:

NO MARK

مشخصات فنی:

فاقد مشخصات

واحد کالا:

09092190

نوع خرید:

09092190

شرح:

تخم گشنیز

درصد حقوق:

10

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان