09082290 | سایر - پوست جوز هندی خرد شده یا سابیده شده

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

سایر - پوست جوز هندی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - پوست جوز هندی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - پوست جوز هندی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - پوست جوز هندی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - پوست جوز هندی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - پوست جوز هندی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - پوست جوز هندی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و اد

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    09082290
  • ارز نیمایی :

    09082290
یادداشت های فصل

سایر - پوست جوز هندی خرد شده ی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - پوست جوز هندی خرد شده ی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - پوست جوز هندی خرد شده ی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - پوست جوز هندی خرد شده ی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - پوست جوز هندی خرد شده ی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - پوست جوز هندی خرد شده ی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - پوست جوز هندی خرد شده ی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - پوست جوز هندی خرد شده ی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - پوست جوز هندی خرد شده ی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - پوست جوز هندی خرد شده ی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - پوست جوز هندی خرد شده ی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - پوست جوز هندی خرد شده ی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - پوست جوز هندی خرد شده ی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - پوست جوز هندی خرد شده ی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و ادسایر - پوست جوز هندی خرد شده ی - 09082290 - قهوه، چای، ماته و اد

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان