09071010 | - ـ ـ در بسته بندی آماده برای خرده فروشی به وزن پانصد گرم و کمتر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ در بسته بندی آ - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    09071010
  • ارز نیمایی :

    09071010
یادداشت های فصل

- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09071010 - قهوه، چای، ماته و اد

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان