09011220 | - ـ ـ به صورت كوبیده در بسته بندی غیر خرده فروشی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%4 ( حقوق گمرکی 3% + سود بازرگانی 1% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ به صورت كوبیده - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    09011220
  • ارز نیمایی :

    09011220
یادداشت های فصل

- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ به صورت كوبیده در بسته ب - 09011220 - قهوه، چای، ماته و اد

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان