09011210 | - ـ ـ دربسته بندی آماده برای خرده-فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%20 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 16% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ دربسته بندی آم - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ دربسته بندی آم - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ دربسته بندی آم - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ دربسته بندی آم - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ دربسته بندی آم - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ دربسته بندی آم - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ دربسته بندی آم - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    09011210
  • ارز نیمایی :

    09011210
یادداشت های فصل

- ـ ـ دربسته بندی آماده برای خ - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ دربسته بندی آماده برای خ - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ دربسته بندی آماده برای خ - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ دربسته بندی آماده برای خ - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ دربسته بندی آماده برای خ - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ دربسته بندی آماده برای خ - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ دربسته بندی آماده برای خ - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ دربسته بندی آماده برای خ - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ دربسته بندی آماده برای خ - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ دربسته بندی آماده برای خ - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ دربسته بندی آماده برای خ - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ دربسته بندی آماده برای خ - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ دربسته بندی آماده برای خ - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ دربسته بندی آماده برای خ - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ دربسته بندی آماده برای خ - 09011210 - قهوه، چای، ماته و اد

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

09011210

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

KAROMA

مشخصات فنی:

COFFEE BEANS

واحد کالا:

09011210

نوع خرید:

09011210

شرح:

دانه قهوه

درصد حقوق:

20

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

09011210

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

-

مشخصات فنی:

COFFEE

واحد کالا:

09011210

نوع خرید:

09011210

شرح:

قهوه آسیاب شده

درصد حقوق:

20

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

09011210

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

caffepiansa

مشخصات فنی:

I MAGNIFICI 10

واحد کالا:

09011210

نوع خرید:

09011210

شرح:

دانه قهوه بو داده

درصد حقوق:

20

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

09011210

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

corsini

مشخصات فنی:

GOURMETGRANI 1000G

واحد کالا:

09011210

نوع خرید:

09011210

شرح:

دانه قهوه بوداده کافیین نگرفته

درصد حقوق:

20

شناسه:

0005

ارزش گمرکی:

09011210

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

CORSINI

مشخصات فنی:

GOURMETGRANI 1000G

واحد کالا:

09011210

نوع خرید:

09011210

شرح:

دانه قهوه بو داده

درصد حقوق:

20

شناسه:

0006

ارزش گمرکی:

09011210

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

CORSINI

مشخصات فنی:

GOURMET GRANI1000G

واحد کالا:

09011210

نوع خرید:

09011210

شرح:

دانه قهوه بوداده کافیین نگرفته

درصد حقوق:

20

شناسه:

0007

ارزش گمرکی:

09011210

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

CORSINI

مشخصات فنی:

CAFFE D ELITE BAR 1000G

واحد کالا:

09011210

نوع خرید:

09011210

شرح:

دانه قهوه بوداده کافیین نگرفته

درصد حقوق:

20

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان