09011110 | - ـ ـ در بسته بندی آماده برای خرده فروشی به وزن یک کیلوگرم و کمتر

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

قهوه، چای، ماته و ادویه

حقوق ورودی

%10 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 6% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ در بسته بندی آ - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آ - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    09011110
  • ارز نیمایی :

    09011110
یادداشت های فصل

- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد- ـ ـ در بسته بندی آماده برای - 09011110 - قهوه، چای، ماته و اد

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

09011110

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

barbera cafee

مشخصات فنی:

mago whole bean coffee

واحد کالا:

09011110

نوع خرید:

09011110

شرح:

دانه کامل قهوه بوداده ماگو

درصد حقوق:

10

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

09011110

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

barbera cafee

مشخصات فنی:

mago whole bean coffee

واحد کالا:

09011110

نوع خرید:

09011110

شرح:

دانه کامل قهوه بوداده ماگو

درصد حقوق:

10

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

09011110

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

barbera cafee

مشخصات فنی:

classica whole bean coffee

واحد کالا:

09011110

نوع خرید:

09011110

شرح:

دانه کامل قهوه کلاسیکا

درصد حقوق:

10

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

09011110

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

barbera cafee

مشخصات فنی:

classica whole bean coffee

واحد کالا:

09011110

نوع خرید:

09011110

شرح:

دانه کامل قهوه کلاسیکا

درصد حقوق:

10

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

09011110

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

barbera cafee

مشخصات فنی:

tris whole bean coffee

واحد کالا:

09011110

نوع خرید:

09011110

شرح:

دانه کامل قهوه بوداده تریس

درصد حقوق:

10

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

09011110

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

barbera cafee

مشخصات فنی:

tris whole bean coffee

واحد کالا:

09011110

نوع خرید:

09011110

شرح:

دانه کامل قهوه بوداده تریس

درصد حقوق:

10

شناسه:

0004

ارزش گمرکی:

09011110

کشور سازنده:

IT(ایتالیا)

برند:

barbera cafee

مشخصات فنی:

magetto ground coffee

واحد کالا:

09011110

نوع خرید:

09011110

شرح:

قهوه ساییده شبوداده ده و ماگتو

درصد حقوق:

10

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان