08135000 | - مخلوط های میوه های سخت پوست یا مخلوط میوه های خشك كرده این فصل

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- مخلوط های میوه های - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- مخلوط های میوه های - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- مخلوط های میوه های - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- مخلوط های میوه های - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- مخلوط های میوه های - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- مخلوط های میوه های - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- مخلوط های میوه های - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    08135000
  • ارز نیمایی :

    08135000
یادداشت های فصل

- مخلوط های میوه های سخت پوست - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- مخلوط های میوه های سخت پوست - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- مخلوط های میوه های سخت پوست - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- مخلوط های میوه های سخت پوست - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- مخلوط های میوه های سخت پوست - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- مخلوط های میوه های سخت پوست - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- مخلوط های میوه های سخت پوست - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- مخلوط های میوه های سخت پوست - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- مخلوط های میوه های سخت پوست - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- مخلوط های میوه های سخت پوست - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- مخلوط های میوه های سخت پوست - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- مخلوط های میوه های سخت پوست - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- مخلوط های میوه های سخت پوست - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- مخلوط های میوه های سخت پوست - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- مخلوط های میوه های سخت پوست - 08135000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان