08112000 | ـ تمشك، توت سیاه، توت، توت تمشكی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

تعرفه ـ تمشك، توت سیاه، توت، توت تمشكی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز | عدد 08112000| ـ تمشك، توت سیاه، توت، توت تمشكی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز 08112000| تعرفه 08112000

گروه کالایی : 4
  • وضعیت واردات :

    08112000
  • ارز نیمایی :

    08112000
یادداشت های فصل

تعرفه ـ تمشك، توت سیاه، توت، توت تمشكی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز, عدد 08112000,ـ تمشك، توت سیاه، توت، توت تمشكی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز 08112000,تعرفه 08112000تعرفه ـ تمشك، توت سیاه، توت، توت تمشكی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز, عدد 08112000,ـ تمشك، توت سیاه، توت، توت تمشكی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز 08112000,تعرفه 08112000تعرفه ـ تمشك، توت سیاه، توت، توت تمشكی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز, عدد 08112000,ـ تمشك، توت سیاه، توت، توت تمشكی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز 08112000,تعرفه 08112000تعرفه ـ تمشك، توت سیاه، توت، توت تمشكی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز, عدد 08112000,ـ تمشك، توت سیاه، توت، توت تمشكی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز 08112000,تعرفه 08112000تعرفه ـ تمشك، توت سیاه، توت، توت تمشكی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز, عدد 08112000,ـ تمشك، توت سیاه، توت، توت تمشكی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز 08112000,تعرفه 08112000تعرفه ـ تمشك، توت سیاه، توت، توت تمشكی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز, عدد 08112000,ـ تمشك، توت سیاه، توت، توت تمشكی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز 08112000,تعرفه 08112000تعرفه ـ تمشك، توت سیاه، توت، توت تمشكی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز, عدد 08112000,ـ تمشك، توت سیاه، توت، توت تمشكی، بی‌دانه و انگور فرنگی سیاه، سفید و قرمز 08112000,تعرفه 08112000

برای مشاهده یادداشت های فصل باید از پنل حرفه ای تجیار استفاده کنید

ثبت نام رایگان

در صورتی که فکر میکنید محتوایی در این صفحه اشکال دارد ، پیشنهاد خود را ثبت کنید . کارشناسان ما پیشنهاد شما را بررسی کرده و در اسرع وقت بازنگری خواهند کرد