08106000 | - دوریان (میوه درخت كلا یا قهوه سودانی)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- دوریان (میوه درخت - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- دوریان (میوه درخت - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- دوریان (میوه درخت - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- دوریان (میوه درخت - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- دوریان (میوه درخت - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- دوریان (میوه درخت - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- دوریان (میوه درخت - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    08106000
  • ارز نیمایی :

    08106000
یادداشت های فصل

- دوریان (میوه درخت كلا یا قهو - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- دوریان (میوه درخت كلا یا قهو - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- دوریان (میوه درخت كلا یا قهو - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- دوریان (میوه درخت كلا یا قهو - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- دوریان (میوه درخت كلا یا قهو - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- دوریان (میوه درخت كلا یا قهو - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- دوریان (میوه درخت كلا یا قهو - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- دوریان (میوه درخت كلا یا قهو - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- دوریان (میوه درخت كلا یا قهو - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- دوریان (میوه درخت كلا یا قهو - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- دوریان (میوه درخت كلا یا قهو - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- دوریان (میوه درخت كلا یا قهو - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- دوریان (میوه درخت كلا یا قهو - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- دوریان (میوه درخت كلا یا قهو - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- دوریان (میوه درخت كلا یا قهو - 08106000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان