08102000 | - تمشك، توت كوهی، توت درختی و توت تمشكی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- تمشك، توت كوهی، تو - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- تمشك، توت كوهی، تو - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- تمشك، توت كوهی، تو - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- تمشك، توت كوهی، تو - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- تمشك، توت كوهی، تو - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- تمشك، توت كوهی، تو - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- تمشك، توت كوهی، تو - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    08102000
  • ارز نیمایی :

    08102000
یادداشت های فصل

- تمشك، توت كوهی، توت درختی و - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- تمشك، توت كوهی، توت درختی و - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- تمشك، توت كوهی، توت درختی و - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- تمشك، توت كوهی، توت درختی و - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- تمشك، توت كوهی، توت درختی و - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- تمشك، توت كوهی، توت درختی و - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- تمشك، توت كوهی، توت درختی و - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- تمشك، توت كوهی، توت درختی و - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- تمشك، توت كوهی، توت درختی و - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- تمشك، توت كوهی، توت درختی و - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- تمشك، توت كوهی، توت درختی و - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- تمشك، توت كوهی، توت درختی و - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- تمشك، توت كوهی، توت درختی و - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- تمشك، توت كوهی، توت درختی و - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- تمشك، توت كوهی، توت درختی و - 08102000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان