08062040 | - ـ ـ آفتابی دانه دار

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ آفتابی دانه دا - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ آفتابی دانه دا - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ آفتابی دانه دا - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ آفتابی دانه دا - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ آفتابی دانه دا - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ آفتابی دانه دا - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ آفتابی دانه دا - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    08062040
  • ارز نیمایی :

    08062040
یادداشت های فصل

- ـ ـ آفتابی دانه دار - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ آفتابی دانه دار - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ آفتابی دانه دار - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ آفتابی دانه دار - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ آفتابی دانه دار - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ آفتابی دانه دار - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ آفتابی دانه دار - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ آفتابی دانه دار - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ آفتابی دانه دار - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ آفتابی دانه دار - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ آفتابی دانه دار - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ آفتابی دانه دار - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ آفتابی دانه دار - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ آفتابی دانه دار - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ آفتابی دانه دار - 08062040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان