08041040 | - ـ ـ مضافتی

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    08041040
  • ارز نیمایی :

    08041040
یادداشت های فصل

- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ ـ مضافتی - 08041040 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

08041040

کشور سازنده:

IR(ایران)

برند:

no barand

مشخصات فنی:

no model

واحد کالا:

08041040

نوع خرید:

08041040

شرح:

خرما مضافتی

درصد حقوق:

55

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

08041040

کشور سازنده:

IR(ایران)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

صرفاً جهت اظهارنامه برگشت از صادرات کوتاژ صادراتی 1413655

واحد کالا:

08041040

نوع خرید:

08041040

شرح:

خرمای مضافتی - صادرات برگشتی

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان