08028000 | - 'گردوی آرکا (Areca nuts)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- 'گردوی آرکا (Areca - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- 'گردوی آرکا (Areca - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- 'گردوی آرکا (Areca - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- 'گردوی آرکا (Areca - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- 'گردوی آرکا (Areca - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- 'گردوی آرکا (Areca - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- 'گردوی آرکا (Areca - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    08028000
  • ارز نیمایی :

    08028000
یادداشت های فصل

- 'گردوی آرکا (Areca nuts) - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- 'گردوی آرکا (Areca nuts) - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- 'گردوی آرکا (Areca nuts) - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- 'گردوی آرکا (Areca nuts) - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- 'گردوی آرکا (Areca nuts) - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- 'گردوی آرکا (Areca nuts) - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- 'گردوی آرکا (Areca nuts) - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- 'گردوی آرکا (Areca nuts) - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- 'گردوی آرکا (Areca nuts) - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- 'گردوی آرکا (Areca nuts) - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- 'گردوی آرکا (Areca nuts) - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- 'گردوی آرکا (Areca nuts) - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- 'گردوی آرکا (Areca nuts) - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- 'گردوی آرکا (Areca nuts) - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- 'گردوی آرکا (Areca nuts) - 08028000 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان