08025210 | پسته بدون پوست سوم (مغز سبز)

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

پسته بدون پوست سوم ( - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوسپسته بدون پوست سوم ( - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوسپسته بدون پوست سوم ( - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوسپسته بدون پوست سوم ( - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوسپسته بدون پوست سوم ( - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوسپسته بدون پوست سوم ( - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوسپسته بدون پوست سوم ( - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    08025210
  • ارز نیمایی :

    08025210
یادداشت های فصل

پسته بدون پوست سوم (مغز سبز) - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوسپسته بدون پوست سوم (مغز سبز) - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوسپسته بدون پوست سوم (مغز سبز) - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوسپسته بدون پوست سوم (مغز سبز) - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوسپسته بدون پوست سوم (مغز سبز) - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوسپسته بدون پوست سوم (مغز سبز) - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوسپسته بدون پوست سوم (مغز سبز) - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوسپسته بدون پوست سوم (مغز سبز) - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوسپسته بدون پوست سوم (مغز سبز) - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوسپسته بدون پوست سوم (مغز سبز) - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوسپسته بدون پوست سوم (مغز سبز) - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوسپسته بدون پوست سوم (مغز سبز) - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوسپسته بدون پوست سوم (مغز سبز) - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوسپسته بدون پوست سوم (مغز سبز) - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوسپسته بدون پوست سوم (مغز سبز) - 08025210 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

08025210

کشور سازنده:

IR(ایران)

برند:

PISTACHIO KERNEL

مشخصات فنی:

مغز پسته معمولی بودن پوست سخت

واحد کالا:

08025210

نوع خرید:

08025210

شرح:

مغزپسته معمولی

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان