08023200 | - ـ بدون غلاف سخت

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    08023200
  • ارز نیمایی :

    08023200
یادداشت های فصل

- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ بدون غلاف سخت - 08023200 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

08023200

کشور سازنده:

AF(افغانستان)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

مغز گردو

واحد کالا:

08023200

نوع خرید:

08023200

شرح:

گردو

درصد حقوق:

55

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

08023200

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

مغز گردو

واحد کالا:

08023200

نوع خرید:

08023200

شرح:

گردو

درصد حقوق:

55

شناسه:

0003

ارزش گمرکی:

08023200

کشور سازنده:

AF(افغانستان)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

هرکیلوگرم

واحد کالا:

08023200

نوع خرید:

08023200

شرح:

گردو با پوست

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان