08023100 | - ـ درون غلاف سخت

بخش

2 - محصولات نباتی

فصل

میوه‌های خوراکی؛ پوست مرکبات یا پوست خربزه و همانند

حقوق ورودی

%55 ( حقوق گمرکی 4% + سود بازرگانی 51% )

مجوز های ترخیص

- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

گروه کالایی : 99
  • وضعیت واردات :

    08023100
  • ارز نیمایی :

    08023100
یادداشت های فصل

- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس- ـ درون غلاف سخت - 08023100 - میوه‌های خوراکی؛ پوس

برای مشاهده یادداشت های فصل از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان

ارزش های وارداتی

شناسه:

0001

ارزش گمرکی:

08023100

کشور سازنده:

CN(چین)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

گردو با پوست

واحد کالا:

08023100

نوع خرید:

08023100

شرح:

گردو

درصد حقوق:

55

شناسه:

0002

ارزش گمرکی:

08023100

کشور سازنده:

AF(افغانستان)

برند:

All Mark

مشخصات فنی:

گردو با پوست

واحد کالا:

08023100

نوع خرید:

08023100

شرح:

گردو

درصد حقوق:

55

برای مشاهده لیست کامل ارزش های تعرفه از اپلیکیشن تجیار استفاده کنید

دانلود رایگان